Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มก. กพส. (โควตารับตรง) 2560
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-02-2560เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสัมภาษณ์โควตารับตรง ในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 124 คน และผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ จำนวน 118 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140