หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  หลักสูตร :  
รายชื่อในรูปแบบ Excel ชื่อผู้สมัคร :  
  จำนวนทั้งสิ้น 308 คน
เลขที่สมัคร :
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล ชำระเงิน
(306)
สิทธิ์สัมภาษณ์
(239)
เข้าสัมภาษณ์
(180)
คัดเลือก
(178)
ยืนยันสิทธิ์
(141)
1 102001 นายปฏิภาณ  ผลพฤกษา
2 102002 นางสาวเกศินี  แสงอรุณ
3 102003 นางสาวเมธาวี  สุขสมัย
4 102004 นางสาววราพรรณ  คล้ายเมือง
5 102005 นายธเนศ  คล้ายเมือง
6 102007 นางสาวลภัสรดา  รุ่งอรุณขจรเดช
7 102008 นายกิตติวุฒิ  พุฒดำ
8 102009 นายวิชยุตม์  รอดอุปการ
9 102010 นายอธิวัฒน์  จุลมูล
10 102011 นายนนทชัย  อาจเอื้อ
11 102012 นางสาวบุษยา  ยกเลี่ยน
12 102013 นางสาวกนกวรรณ  ดาราหมาน
13 102014 นางสาวศศินิภา  แสงจันทร์
14 102015 นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ
15 102016 นางสาวมนสิชา  คำกองแก้ว
16 102017 นางสาวจรรยเรศ  สาคเรศไพศาล
17 102018 นางสาวพิมผกา  ป่านเพชร
18 102019 นายธนภูมิ  ภูกิ่งผา
19 102020 นายธนดล  ทวีไกรกุล
20 102021 นางสาวเมษิญา  ล้ำเลิศ
               

[หน้า 1 / 16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th