หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ : หลักสูตรเกษตรศาสตร์
  จำนวนทั้งสิ้น 112 คน
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 102004 นางสาววราพรรณ  คล้ายเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
2 102005 นายธเนศ  คล้ายเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
3 102008 นายกิตติวุฒิ  พุฒดำ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
4 102011 นายนนทชัย  อาจเอื้อ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
5 102012 นางสาวบุษยา  ยกเลี่ยน รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
6 102016 นางสาวมนสิชา  คำกองแก้ว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
7 102017 นางสาวจรรยเรศ  สาคเรศไพศาล ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
8 102018 นางสาวพิมผกา  ป่านเพชร ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
9 102019 นายธนภูมิ  ภูกิ่งผา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
10 102020 นายธนดล  ทวีไกรกุล สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
11 102021 นางสาวเมษิญา  ล้ำเลิศ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
12 102027 นางสาวฉวีวรรณ  พรนภาลัย กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
13 102031 นางสาวนวลจันทร์  คูณทวี คงคาราม เพชรบุรี
14 102032 นายชูเกียรติ  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
15 102036 นางสาวณัฐวดี  เพ็ชรศรีงาม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
16 102037 นายปัณณวัชร  กล้าหาญ มกุฏเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
17 102038 นางสาวอิศรา  ชินวงษ์ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
18 102039 นายอภิสิทธิ์  เกินแก้ว บ้านหันวิทยา ชัยภูมิ
19 102041 นางสาวแพรวา  กลั่นเงิน ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
20 102042 นางสาวณัฐกานต์  สุขเจริญ นารีวุฒิ ราชบุรี
21 102044 นางสาวณัฐชยา  สังข์ธูป เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์
22 102048 นางสาววันทนีย์  พริกคง วิเชียรมาตุ ตรัง
23 102049 นายณัฐวุฒิ  คงตะโก สวีวิทยา ชุมพร
24 102066 นางสาวบุษบา  มณีจันสุข เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย
25 102070 นางสาวทิพาพรรณ  เหลืองวัฒนวิไล คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบุรี
26 102071 นายศุภชัย  กาฬภักดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
27 102072 นายสุเมธ  ทรดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
28 102074 นายกิตติศักดิ์  ปุมพิมาย พิมายวิทยา นครราชสีมา
29 102076 นายตระการ  มณีดิษฐ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
30 102077 นายอดิศักดิ์  ถิ่นวงษ์ยอด ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
31 102078 นางสาวกรองแก้ว  คำหอมกุล สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
32 102081 นายกิตติพศ  ศิริปุณย์ เซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา
33 102083 นางสาวนันทวดี  แซ่โง้ว นารีวุฒิ ราชบุรี
34 102085 นายกิจจา  วุฒิเจริญภูรี สารสิทธ์พิทยาลัย ราชบุรี
35 102087 นางสาวประภาพร  ข้องนอก โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
36 102088 นายนิติรัตน์  รักสัตย์ โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา
37 102089 นางสาวนภัสสร  ภู่ดี แก่งคอย สระบุรี
38 102090 นางสาวมาวรีย์  แจ่มพงษ์ อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
39 102091 นางสาวสุนิษา  ชัยหวัง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
40 102092 นายกฤษฎา  ชูศิริ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
41 102093 นางสาวลลิตา  โฮนอก พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
42 102094 นางสาวภัคจิรา  รัชตธนกุล ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
43 102095 นางสาวรัชนก  ห้วยหงษ์ทอง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
44 102096 นางสาวสิริลักษณ์  โสภา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
45 102099 นางสาวญาดา  เล็กสูน ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
46 102100 นางสาวอภิญญา  เซี่ยงคิ้ว พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
47 102101 นางสาวพัณณิตา  น้ำประสานไทย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
48 102104 นางสาวเบญญทิพย์  ข่าต้น กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
49 102105 นายปารมี  รูปสูง บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
50 102106 นางสาวณัฐริกา  เอี่ยมสกุล ตราษตระการคุณ ตราด
51 102108 นางสาววรัญญา  ธิมาภรณ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
52 102111 นางสาวอรวรรยา  ตลอดพบ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
53 102113 นางสาวธิติมา  ฮวดหุ่น ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
54 102114 นายสุรธัช  เอกบวรพรรณ บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
55 102117 นางสาวนิตยา  หมั่นสระเกษ บัวใหญ่ นครราชสีมา
56 102118 นางสาวฐิติกานต์  เหล่าพิเดช นารีวุฒิ ราชบุรี
57 102119 นางสาวต้นกนก  ทัศนวงศ์วรา วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
58 102122 นายภาคภูมิ  อุ่นเหลี่ยม เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
59 102123 นายธนภูมิ  สุนทราพงษ์ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
60 102125 นางสาวสุภาณี  เทพบุตร สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
61 102126 นางสาวปุณยาพร  สนประเสริฐ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
62 102129 นางสาวกมลวรรณ  กระต่ายทอง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
63 102132 นางสาวกัตติกมาส  ทองคำ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
64 102135 นายธนวัต  เรืองแก้วมณี สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
65 102136 นางสาวศิริพร  พันธุ์วงษ์ กรรณสูตรศึกษาลัย สุพรรณบุรี
66 102203 นางสาวรัตนาวดี  นาคโต ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
67 102141 นายกฤษดา  กระแสจันทร์ สิรินธร สุรินทร์
68 102142 นางสาวกาญจนา  โสดผักแว่น ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
69 102144 นางสาวอภิญญา  อินทร์นอก สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
70 102145 นายอภิวันท์  โพธิ์แก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
71 102146 นางสาวอาทิตยา  ดีล้อม โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา
72 102149 นายกิตติศักดิ์  คงประดิษฐ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
73 102150 นางสาวสปันทิพย์  พลแก้ว ปากช่อง นครราชสีมา
74 102151 นายทิวัตถ์  อยู่ทอง โรงเรียนคุรุราษร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
75 102153 นางสาวอุไรทิพย์  จงเย็นกลาง แก่งคอย สระบุรี
76 102154 นายอารุจ  บุตดาพวง นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี
77 102158 นางสาวศิริมน  แหไธสง โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
78 102161 นายพุทธพงศ์  นิธิคุณิยาภรณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
79 102162 นางสาวจันทิมา  ไวเกษตรกรณ์ พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี
80 102163 นางสาวอณิชา  รักสงบ อิสสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
81 102165 นางสาวณัฐกานต์   กระชั้นกลาง ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
82 102169 นางสาววรรณภา  จินดารัตน์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
83 102170 นายวรวิช  ศักดิ์แก้ว เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
84 102171 นางสาวนราภรณ์  ศรีนวล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
85 102182 นางสาวอาทิตยา  อุดมศิลป์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี
86 102183 นางสาวอภิญญา  พุคง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
87 102186 นางสาวทิพย์อักษร  เนตรแสงสี เลยพิทยาคม เลย
88 102188 นายอุกฤษฏ์  โตสุขเจริญ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
89 102189 นายสิทธิศักดิ์  พันธุ์พิริยะ เขาน้อยวิทยาคม ตราด
90 102191 นายธนาคม  พรมเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
91 102192 นางสาวณัฐสิมา  สุขกุมภาพันธ์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
92 102195 นางสาวอัสมา  ทัศนุรักษ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
93 102204 นางสาวบุษกร  พรหมมี วิเชียรมาตุ ตรัง
94 102209 นางสาวนนทิรัตน์  เทพสุทธิ์ วิเชียรมาตุ ตรัง
95 102211 นายชินวัฒน์  เมืองมัจฉา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
96 102212 นางสาวทวีพร  ยิ้มเจริญ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
97 102214 นางสาวปาณิสรา  มากสมบูรณ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
98 102219 นายณัฐพงศ์  คำเกิด ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
99 102224 นายชุติพนธ์  คำดี สุธีวิทยา สระบุรี
100 102228 นางสาวรัตตะวัน  สมเสน ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
101 102232 นางสาวกุสุมา  สิงห์โสม บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี
102 102238 นางสาวกัสมา  ผลาผล สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
103 102240 นายพงศธร  เขจรโมทย์ บัวขาว กาฬสินธุ์
104 102241 นางสาวชนกนันท์  กาฬภักดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
105 102242 นางสาวพิชชาภา  พวงมาลี บ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี
106 102243 นางสาวศิรินภา  คลังภูเขียว บ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ
107 102244 นายสมยศ  ผลเลขา บัวขาว กาฬสินธุ์
108 102245 นางสาวปัณณิกา  เอกพันธุ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
109 102246 นางสาวมลทิวา  บรรมโครต ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
110 102247 นางสาวธนพร  ประกอบดี บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
111 102248 นายจตุรงค์  คำอุ่น ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
112 102249 นางสาวอินทิรา  พันธุ์ยาง โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
         
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th