หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ : หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  จำนวนทั้งสิ้น 5 คน
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 106001 นางสาววิจิตรานุช  อินตันกิตติเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
2 106004 นางสาวมยุรินทร์  ตาคำมา บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
3 106007 นางสาวธนัชชา  เบาราญ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
4 106008 นางสาวธาราวดี  สว่างเมฆ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
5 106009 นางสาวโศจิรัตน์  ห้อยแสง โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์
         
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th