หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : หลักสูตรเกษตรศาสตร์
  จำนวนทั้งสิ้น 134 คน
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 102004 นางสาววราพรรณ  คล้ายเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
2 102005 นายธเนศ  คล้ายเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
3 102008 นายกิตติวุฒิ  พุฒดำ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
4 102011 นายนนทชัย  อาจเอื้อ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
5 102012 นางสาวบุษยา  ยกเลี่ยน รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
6 102016 นางสาวมนสิชา  คำกองแก้ว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
7 102017 นางสาวจรรยเรศ  สาคเรศไพศาล ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
8 102018 นางสาวพิมผกา  ป่านเพชร ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
9 102019 นายธนภูมิ  ภูกิ่งผา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
10 102020 นายธนดล  ทวีไกรกุล สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
11 102021 นางสาวเมษิญา  ล้ำเลิศ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
12 102027 นางสาวฉวีวรรณ  พรนภาลัย กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
13 102031 นางสาวนวลจันทร์  คูณทวี คงคาราม เพชรบุรี
14 102032 นายชูเกียรติ  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
15 102036 นางสาวณัฐวดี  เพ็ชรศรีงาม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
16 102037 นายปัณณวัชร  กล้าหาญ มกุฏเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
17 102038 นางสาวอิศรา  ชินวงษ์ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
18 102039 นายอภิสิทธิ์  เกินแก้ว บ้านหันวิทยา ชัยภูมิ
19 102041 นางสาวแพรวา  กลั่นเงิน ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
20 102042 นางสาวณัฐกานต์  สุขเจริญ นารีวุฒิ ราชบุรี
21 102044 นางสาวณัฐชยา  สังข์ธูป เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์
22 102045 นางสาวทัดษพร  ภาขุนทด มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
23 102048 นางสาววันทนีย์  พริกคง วิเชียรมาตุ ตรัง
24 102049 นายณัฐวุฒิ  คงตะโก สวีวิทยา ชุมพร
25 102055 นางสาวพิริญา  เมธาวรากุล มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
26 102057 นางสาววรรณภา  ฉัตรทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี
27 102058 นางสาวกนกวรรณ  แซ่เอี้ยว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
28 102062 นางสาวอรอมล  เทพทวี บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
29 102066 นางสาวบุษบา  มณีจันสุข เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย
30 102070 นางสาวทิพาพรรณ  เหลืองวัฒนวิไล คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบุรี
31 102071 นายศุภชัย  กาฬภักดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
32 102072 นายสุเมธ  ทรดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
33 102074 นายกิตติศักดิ์  ปุมพิมาย พิมายวิทยา นครราชสีมา
34 102076 นายตระการ  มณีดิษฐ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
35 102077 นายอดิศักดิ์  ถิ่นวงษ์ยอด ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
36 102078 นางสาวกรองแก้ว  คำหอมกุล สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
37 102080 นายธีระยุทธ  พระแท่น ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
38 102081 นายกิตติพศ  ศิริปุณย์ เซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา
39 102083 นางสาวนันทวดี  แซ่โง้ว นารีวุฒิ ราชบุรี
40 102085 นายกิจจา  วุฒิเจริญภูรี สารสิทธ์พิทยาลัย ราชบุรี
41 102087 นางสาวประภาพร  ข้องนอก โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
42 102088 นายนิติรัตน์  รักสัตย์ โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา
43 102089 นางสาวนภัสสร  ภู่ดี แก่งคอย สระบุรี
44 102090 นางสาวมาวรีย์  แจ่มพงษ์ อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
45 102091 นางสาวสุนิษา  ชัยหวัง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
46 102092 นายกฤษฎา  ชูศิริ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
47 102093 นางสาวลลิตา  โฮนอก พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
48 102094 นางสาวภัคจิรา  รัชตธนกุล ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
49 102095 นางสาวรัชนก  ห้วยหงษ์ทอง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
50 102096 นางสาวสิริลักษณ์  โสภา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
51 102099 นางสาวญาดา  เล็กสูน ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
52 102100 นางสาวอภิญญา  เซี่ยงคิ้ว พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
53 102101 นางสาวพัณณิตา  น้ำประสานไทย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
54 102104 นางสาวเบญญทิพย์  ข่าต้น กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
55 102105 นายปารมี  รูปสูง บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
56 102106 นางสาวณัฐริกา  เอี่ยมสกุล ตราษตระการคุณ ตราด
57 102108 นางสาววรัญญา  ธิมาภรณ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
58 102111 นางสาวอรวรรยา  ตลอดพบ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
59 102113 นางสาวธิติมา  ฮวดหุ่น ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
60 102114 นายสุรธัช  เอกบวรพรรณ บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
61 102117 นางสาวนิตยา  หมั่นสระเกษ บัวใหญ่ นครราชสีมา
62 102118 นางสาวฐิติกานต์  เหล่าพิเดช นารีวุฒิ ราชบุรี
63 102119 นางสาวต้นกนก  ทัศนวงศ์วรา วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
64 102122 นายภาคภูมิ  อุ่นเหลี่ยม เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
65 102123 นายธนภูมิ  สุนทราพงษ์ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
66 102124 นายชยากร  สุวรรณปราณี เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
67 102125 นางสาวสุภาณี  เทพบุตร สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
68 102126 นางสาวปุณยาพร  สนประเสริฐ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
69 102129 นางสาวกมลวรรณ  กระต่ายทอง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
70 102132 นางสาวกัตติกมาส  ทองคำ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
71 102135 นายธนวัต  เรืองแก้วมณี สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
72 102136 นางสาวศิริพร  พันธุ์วงษ์ กรรณสูตรศึกษาลัย สุพรรณบุรี
73 102139 นางสาวปารีนา  กระแสโสม สิรินธร สุรินทร์
74 102203 นางสาวรัตนาวดี  นาคโต ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
75 102140 นางสาวกมลวรรณ  บุญมาก สิรินธร สุรินทร์
76 102141 นายกฤษดา  กระแสจันทร์ สิรินธร สุรินทร์
77 102142 นางสาวกาญจนา  โสดผักแว่น ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
78 102144 นางสาวอภิญญา  อินทร์นอก สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
79 102145 นายอภิวันท์  โพธิ์แก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
80 102146 นางสาวอาทิตยา  ดีล้อม โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา
81 102149 นายกิตติศักดิ์  คงประดิษฐ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
82 102150 นางสาวสปันทิพย์  พลแก้ว ปากช่อง นครราชสีมา
83 102151 นายทิวัตถ์  อยู่ทอง โรงเรียนคุรุราษร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
84 102153 นางสาวอุไรทิพย์  จงเย็นกลาง แก่งคอย สระบุรี
85 102154 นายอารุจ  บุตดาพวง นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี
86 102158 นางสาวศิริมน  แหไธสง โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
87 102161 นายพุทธพงศ์  นิธิคุณิยาภรณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
88 102162 นางสาวจันทิมา  ไวเกษตรกรณ์ พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี
89 102163 นางสาวอณิชา  รักสงบ อิสสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
90 102164 นางสาวสุภัค  อิสระเสนีย์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
91 102165 นางสาวณัฐกานต์   กระชั้นกลาง ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
92 102169 นางสาววรรณภา  จินดารัตน์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
93 102170 นายวรวิช  ศักดิ์แก้ว เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
94 102171 นางสาวนราภรณ์  ศรีนวล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
95 102173 นางสาวนิชากรณ์  ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
96 102178 นางสาวปรียาภรณ์  แก้วนิล โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
97 102179 นางสาวปรียา  บัวเอี่ยม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
98 102182 นางสาวอาทิตยา  อุดมศิลป์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี
99 102183 นางสาวอภิญญา  พุคง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
100 102186 นางสาวทิพย์อักษร  เนตรแสงสี เลยพิทยาคม เลย
101 102188 นายอุกฤษฏ์  โตสุขเจริญ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
102 102189 นายสิทธิศักดิ์  พันธุ์พิริยะ เขาน้อยวิทยาคม ตราด
103 102190 นางสาววิภาวี  นาคสงวน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
104 102191 นายธนาคม  พรมเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
105 102192 นางสาวณัฐสิมา  สุขกุมภาพันธ์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
106 102195 นางสาวอัสมา  ทัศนุรักษ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
107 102202 นางสาวภารดี  พูลผล สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
108 102204 นางสาวบุษกร  พรหมมี วิเชียรมาตุ ตรัง
109 102209 นางสาวนนทิรัตน์  เทพสุทธิ์ วิเชียรมาตุ ตรัง
110 102211 นายชินวัฒน์  เมืองมัจฉา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
111 102212 นางสาวทวีพร  ยิ้มเจริญ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
112 102214 นางสาวปาณิสรา  มากสมบูรณ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
113 102219 นายณัฐพงศ์  คำเกิด ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
114 102220 นายชาติชาย  แก้วน้อย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
115 102221 นางสาวศุภิสรา  อินทรักษา ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
116 102224 นายชุติพนธ์  คำดี สุธีวิทยา สระบุรี
117 102225 นางสาวนิลาวรรณ  เนียมเพราะ สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
118 102227 นางสาวธีรนันต์  บุญเพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
119 102228 นางสาวรัตตะวัน  สมเสน ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
120 102232 นางสาวกุสุมา  สิงห์โสม บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี
121 102233 นายกิตติศักดิ์  คำเลิศ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
122 102234 นางสาวสุนิษา  แก้วศรี คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
123 102235 นางสาวฐาปนี  พึ่งน้ำ พุทไธสง บุรีรัมย์
124 102238 นางสาวกัสมา  ผลาผล สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
125 102240 นายพงศธร  เขจรโมทย์ บัวขาว กาฬสินธุ์
126 102241 นางสาวชนกนันท์  กาฬภักดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
127 102242 นางสาวพิชชาภา  พวงมาลี บ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี
128 102243 นางสาวศิรินภา  คลังภูเขียว บ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ
129 102244 นายสมยศ  ผลเลขา บัวขาว กาฬสินธุ์
130 102245 นางสาวปัณณิกา  เอกพันธุ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
131 102246 นางสาวมลทิวา  บรรมโครต ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
132 102247 นางสาวธนพร  ประกอบดี บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
133 102248 นายจตุรงค์  คำอุ่น ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
134 102249 นางสาวอินทิรา  พันธุ์ยาง โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
         
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th