หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  จำนวนทั้งสิ้น 10 คน
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 104004 นางสาวรัตนา  พินสำราญ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
2 104002 นายภาณุวัฒน์  เพ็ชรสุ่น บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
3 104003 นางสาวธัญเรศ  มีจั่น ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
4 104006 นางสาวกนกวรรณ  บุตดาพวง กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
5 104008 นางสาวณัฐนันท์  ตัณฑเตมีย์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
6 104014 นายสุกฤษณ์  สุทธิบุตร นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี
7 104010 นายอนวัช  ดำเนินงาม หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
8 104011 นายธงชาติ  วัชระเสวี หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
9 104012 นายพีรพล  ปู่สาร หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
10 104013 นางสาวดวงกมล  หลิมปัญญา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
         
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th