หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ : หลักสูตรเกษตรศาสตร์
  จำนวนทั้งสิ้น 184 คน
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 102004 นางสาววราพรรณ  คล้ายเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
2 102005 นายธเนศ  คล้ายเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
3 102008 นายกิตติวุฒิ  พุฒดำ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
4 102011 นายนนทชัย  อาจเอื้อ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
5 102012 นางสาวบุษยา  ยกเลี่ยน รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
6 102013 นางสาวกนกวรรณ  ดาราหมาน รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
7 102014 นางสาวศศินิภา  แสงจันทร์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
8 102015 นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
9 102016 นางสาวมนสิชา  คำกองแก้ว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
10 102017 นางสาวจรรยเรศ  สาคเรศไพศาล ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
11 102018 นางสาวพิมผกา  ป่านเพชร ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
12 102019 นายธนภูมิ  ภูกิ่งผา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
13 102020 นายธนดล  ทวีไกรกุล สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
14 102021 นางสาวเมษิญา  ล้ำเลิศ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
15 102022 นางสาวจันทิมา  พุฒศิริ บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
16 102023 นางสาวเพ็ญพิลัย  ไกรเทพ ห้วยยอด ตรัง
17 102024 นายคมสันต์  เสมทับ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
18 102025 นางสาวนริศรา  ชัยหา อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
19 102026 นางสาววรรณภา  คำภาชาติ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
20 102027 นางสาวฉวีวรรณ  พรนภาลัย กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
21 102030 นางสาวฐิติยา  เลาหะกาญจนศิริ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
22 102031 นางสาวนวลจันทร์  คูณทวี คงคาราม เพชรบุรี
23 102032 นายชูเกียรติ  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
24 102033 นางสาวจรรยา  สุทัศษา เสาไห้"วิทยานุกูล" สระบุรี
25 102036 นางสาวณัฐวดี  เพ็ชรศรีงาม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
26 102037 นายปัณณวัชร  กล้าหาญ มกุฏเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
27 102038 นางสาวอิศรา  ชินวงษ์ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
28 102039 นายอภิสิทธิ์  เกินแก้ว บ้านหันวิทยา ชัยภูมิ
29 102041 นางสาวแพรวา  กลั่นเงิน ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
30 102042 นางสาวณัฐกานต์  สุขเจริญ นารีวุฒิ ราชบุรี
31 102043 นางสาวพัทธ์ธีรา  ใจเร็ว ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
32 102044 นางสาวณัฐชยา  สังข์ธูป เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์
33 102045 นางสาวทัดษพร  ภาขุนทด มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
34 102046 นางสาวพิชญ์สินี  เอี๊ยะเผ่าพันธ์ สรรพวิทยาคม ตาก
35 102048 นางสาววันทนีย์  พริกคง วิเชียรมาตุ ตรัง
36 102049 นายณัฐวุฒิ  คงตะโก สวีวิทยา ชุมพร
37 102050 นางสาวนภสร  ด้วงสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
38 102051 นางสาวธนพร  สมตัว ภูเขียว ชัยภูมิ
39 102055 นางสาวพิริญา  เมธาวรากุล มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
40 102056 นายนันทภพ  กันทะวัง ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย
41 102057 นางสาววรรณภา  ฉัตรทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี
42 102058 นางสาวกนกวรรณ  แซ่เอี้ยว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
43 102059 นางสาวขนิษฐา  ทองแผ่ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
44 102061 นางสาวสุนิสา  จันทวงค์ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
45 102062 นางสาวอรอมล  เทพทวี บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
46 102063 นายณภัทร  ฉัตรเมธี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
47 102065 นายชัยณรงค์  นิ่มมณี ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย
48 102066 นางสาวบุษบา  มณีจันสุข เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย
49 102070 นางสาวทิพาพรรณ  เหลืองวัฒนวิไล คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบุรี
50 102071 นายศุภชัย  กาฬภักดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
51 102072 นายสุเมธ  ทรดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
52 102074 นายกิตติศักดิ์  ปุมพิมาย พิมายวิทยา นครราชสีมา
53 102076 นายตระการ  มณีดิษฐ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
54 102077 นายอดิศักดิ์  ถิ่นวงษ์ยอด ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
55 102078 นางสาวกรองแก้ว  คำหอมกุล สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
56 102080 นายธีระยุทธ  พระแท่น ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
57 102081 นายกิตติพศ  ศิริปุณย์ เซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา
58 102083 นางสาวนันทวดี  แซ่โง้ว นารีวุฒิ ราชบุรี
59 102085 นายกิจจา  วุฒิเจริญภูรี สารสิทธ์พิทยาลัย ราชบุรี
60 102086 นายวริศ  รัตนจันทรานนท์ สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
61 102087 นางสาวประภาพร  ข้องนอก โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
62 102088 นายนิติรัตน์  รักสัตย์ โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา
63 102089 นางสาวนภัสสร  ภู่ดี แก่งคอย สระบุรี
64 102090 นางสาวมาวรีย์  แจ่มพงษ์ อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
65 102091 นางสาวสุนิษา  ชัยหวัง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
66 102092 นายกฤษฎา  ชูศิริ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
67 102093 นางสาวลลิตา  โฮนอก พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
68 102094 นางสาวภัคจิรา  รัชตธนกุล ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
69 102095 นางสาวรัชนก  ห้วยหงษ์ทอง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
70 102096 นางสาวสิริลักษณ์  โสภา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
71 102099 นางสาวญาดา  เล็กสูน ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
72 102100 นางสาวอภิญญา  เซี่ยงคิ้ว พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
73 102101 นางสาวพัณณิตา  น้ำประสานไทย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
74 102104 นางสาวเบญญทิพย์  ข่าต้น กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
75 102105 นายปารมี  รูปสูง บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
76 102106 นางสาวณัฐริกา  เอี่ยมสกุล ตราษตระการคุณ ตราด
77 102108 นางสาววรัญญา  ธิมาภรณ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
78 102110 นางสาวภาณีดา  อาทะจา ปัว น่าน
79 102111 นางสาวอรวรรยา  ตลอดพบ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
80 102113 นางสาวธิติมา  ฮวดหุ่น ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
81 102114 นายสุรธัช  เอกบวรพรรณ บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
82 102116 นางสาวชุตินันท์  ศรีปัญญา เชียงคำวิทยาคม พะเยา
83 102117 นางสาวนิตยา  หมั่นสระเกษ บัวใหญ่ นครราชสีมา
84 102118 นางสาวฐิติกานต์  เหล่าพิเดช นารีวุฒิ ราชบุรี
85 102119 นางสาวต้นกนก  ทัศนวงศ์วรา วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
86 102120 นางสาวณัฐนันท์  ชาวป่า บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
87 102122 นายภาคภูมิ  อุ่นเหลี่ยม เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
88 102123 นายธนภูมิ  สุนทราพงษ์ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
89 102124 นายชยากร  สุวรรณปราณี เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
90 102125 นางสาวสุภาณี  เทพบุตร สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
91 102126 นางสาวปุณยาพร  สนประเสริฐ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
92 102128 นายสุภัทร  ปฐมเอม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
93 102129 นางสาวกมลวรรณ  กระต่ายทอง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
94 102130 นางสาวสุจารี  โพธิ์เรือนดี เลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
95 102132 นางสาวกัตติกมาส  ทองคำ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
96 102135 นายธนวัต  เรืองแก้วมณี สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
97 102136 นางสาวศิริพร  พันธุ์วงษ์ กรรณสูตรศึกษาลัย สุพรรณบุรี
98 102138 นางสาวฑิตฐิตา  ศรีพรมงาม สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
99 102139 นางสาวปารีนา  กระแสโสม สิรินธร สุรินทร์
100 102203 นางสาวรัตนาวดี  นาคโต ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
101 102140 นางสาวกมลวรรณ  บุญมาก สิรินธร สุรินทร์
102 102141 นายกฤษดา  กระแสจันทร์ สิรินธร สุรินทร์
103 102142 นางสาวกาญจนา  โสดผักแว่น ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
104 102144 นางสาวอภิญญา  อินทร์นอก สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
105 102145 นายอภิวันท์  โพธิ์แก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
106 102146 นางสาวอาทิตยา  ดีล้อม โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา
107 102147 นางสาวพนิดา  สีขาว โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
108 102149 นายกิตติศักดิ์  คงประดิษฐ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
109 102150 นางสาวสปันทิพย์  พลแก้ว ปากช่อง นครราชสีมา
110 102151 นายทิวัตถ์  อยู่ทอง โรงเรียนคุรุราษร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
111 102153 นางสาวอุไรทิพย์  จงเย็นกลาง แก่งคอย สระบุรี
112 102154 นายอารุจ  บุตดาพวง นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี
113 102155 นางสาวกาญจนา  นาคำ โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
114 102156 นายนพร  สุขสถาพรเลิศ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
115 102158 นางสาวศิริมน  แหไธสง โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
116 102159 นางสาวกัญจนา  ทองเงิน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
117 102160 นางสาวอารียา  อุตขาว เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
118 102161 นายพุทธพงศ์  นิธิคุณิยาภรณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
119 102162 นางสาวจันทิมา  ไวเกษตรกรณ์ พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี
120 102163 นางสาวอณิชา  รักสงบ อิสสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
121 102164 นางสาวสุภัค  อิสระเสนีย์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
122 102165 นางสาวณัฐกานต์   กระชั้นกลาง ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
123 102167 นางสาวสุปวีณ์  สุขสวัสดิ์ พัทลุง พัทลุง
124 102168 นางสาวดวงกมล  ทองสุขมาก ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
125 102169 นางสาววรรณภา  จินดารัตน์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
126 102170 นายวรวิช  ศักดิ์แก้ว เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
127 102171 นางสาวนราภรณ์  ศรีนวล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
128 102173 นางสาวนิชากรณ์  ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
129 102174 นางสาวสายสุนีย์  ขันทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
130 102175 นางสาวเก็จพิรุณ  ธนดิตถ์อาภา เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
131 102177 นางสาวสุภาวดี  พลายละหาร บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
132 102178 นางสาวปรียาภรณ์  แก้วนิล โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
133 102179 นางสาวปรียา  บัวเอี่ยม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
134 102180 นางสาวสุทธิดา  ศรีแดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
135 102182 นางสาวอาทิตยา  อุดมศิลป์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี
136 102183 นางสาวอภิญญา  พุคง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
137 102186 นางสาวทิพย์อักษร  เนตรแสงสี เลยพิทยาคม เลย
138 102188 นายอุกฤษฏ์  โตสุขเจริญ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
139 102189 นายสิทธิศักดิ์  พันธุ์พิริยะ เขาน้อยวิทยาคม ตราด
140 102190 นางสาววิภาวี  นาคสงวน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
141 102191 นายธนาคม  พรมเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
142 102192 นางสาวณัฐสิมา  สุขกุมภาพันธ์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
143 102195 นางสาวอัสมา  ทัศนุรักษ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
144 102196 นายณัฐรินทร์  กันจะสิน พะเยาพิทยาคม พะเยา
145 102197 นายวรวุฒิ  ลิตซิน ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช
146 102199 นางสาวศรสวรรค์  จันทอง ปรางกู่ ศรีสะเกษ
147 102201 นางสาวอัชฌาวี  บุญสอน ตากพิทยาคม ตาก
148 102202 นางสาวภารดี  พูลผล สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
149 102204 นางสาวบุษกร  พรหมมี วิเชียรมาตุ ตรัง
150 102209 นางสาวนนทิรัตน์  เทพสุทธิ์ วิเชียรมาตุ ตรัง
151 102210 นางสาวนลินี  ถาวรอ้าย จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
152 102211 นายชินวัฒน์  เมืองมัจฉา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
153 102212 นางสาวทวีพร  ยิ้มเจริญ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
154 102213 นางสาวประภัสสร  มรกตเขียว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
155 102214 นางสาวปาณิสรา  มากสมบูรณ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
156 102216 นางสาวชนากานต์  ก่อแก้ว สิริรธร สุรินทร์
157 102217 นางสาวจารุวรรณ  ศรีเพชร วิเชียรมาตุ ตรัง
158 102219 นายณัฐพงศ์  คำเกิด ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
159 102220 นายชาติชาย  แก้วน้อย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
160 102221 นางสาวศุภิสรา  อินทรักษา ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
161 102224 นายชุติพนธ์  คำดี สุธีวิทยา สระบุรี
162 102225 นางสาวนิลาวรรณ  เนียมเพราะ สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
163 102226 นางสาวทับทิม  จารไม แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง
164 102227 นางสาวธีรนันต์  บุญเพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
165 102228 นางสาวรัตตะวัน  สมเสน ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
166 102230 นางสาวอรอนงค์  หงษ์ทอง รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
167 102231 นางสาวสิริขวัญ  ชูสม สตรีระนอง ระนอง
168 102232 นางสาวกุสุมา  สิงห์โสม บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี
169 102233 นายกิตติศักดิ์  คำเลิศ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
170 102234 นางสาวสุนิษา  แก้วศรี คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
171 102235 นางสาวฐาปนี  พึ่งน้ำ พุทไธสง บุรีรัมย์
172 102237 นางสาวอรยา  กรดเครือ รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
173 102239 นายปองพล  ชัยเรอษี เสนา(เสนาประสิทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
174 102238 นางสาวกัสมา  ผลาผล สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
175 102240 นายพงศธร  เขจรโมทย์ บัวขาว กาฬสินธุ์
176 102241 นางสาวชนกนันท์  กาฬภักดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
177 102242 นางสาวพิชชาภา  พวงมาลี บ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี
178 102243 นางสาวศิรินภา  คลังภูเขียว บ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ
179 102244 นายสมยศ  ผลเลขา บัวขาว กาฬสินธุ์
180 102245 นางสาวปัณณิกา  เอกพันธุ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
181 102246 นางสาวมลทิวา  บรรมโครต ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
182 102247 นางสาวธนพร  ประกอบดี บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
183 102248 นายจตุรงค์  คำอุ่น ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
184 102249 นางสาวอินทิรา  พันธุ์ยาง โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
         
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th