หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ : หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  จำนวนทั้งสิ้น 10 คน
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 106001 นางสาววิจิตรานุช  อินตันกิตติเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
2 106002 นางสาวกัญญารัตน์  โชคตระกูล สถาพรวิทยา นครปฐม
3 106003 นางสาวสุธิตา  แก้วกิริยา สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
4 106004 นางสาวมยุรินทร์  ตาคำมา บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
5 106005 นางสาวทิพย์มณี  มีจิตร โรงเรียนห้วยยอด ตรัง
6 106006 นายเศรษฐพงศ์  พูลทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ สมุทรปราการ
7 106007 นางสาวธนัชชา  เบาราญ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
8 106008 นางสาวธาราวดี  สว่างเมฆ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
9 106009 นางสาวโศจิรัตน์  ห้อยแสง โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์
10 106011 นางสาวมินตรา  สกิจ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
         
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th