หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ : หลักสูตรสัตวศาสตร์
  จำนวนทั้งสิ้น 32 คน
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 108001 นางสาวชลธิชา  วรรณธนานนท์ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
2 108002 นางสาวเจนจิรา  ชื่นผล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
3 108003 นางสาวพิมพ์ชนก  ดูการดี ดงเจนวิทยาคม พะเยา
4 108004 นางสาวปณัฐฐา  เรืองราย นิรมลชุมพร ชุมพร
5 108005 นายภัคพงศ์  เพชรพิลา หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
6 108006 นางสาวณัฐมน  บัวหอม บ้านชีวิทยา ลพบุรี
7 108007 นางสาวเบญจวรรณ  บุญแต่ง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
8 108008 นางสาวปนัดดา  เอี่ยมสอาด นารีวุฒิ ราชบุรี
9 108009 นางสาวแจ่มจรัส  อดทนดี สงวนหญิง สุพรรณบุรี
10 108010 นายสิทธิพงษ์  เป่อยพลอย หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
11 108011 นางสาวสุชาดา  บัวหอม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหาเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
12 108017 นางสาวดนิตา  พวงชีวงษ์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
13 108012 นายรุ่งโรจน์  วงษ์แก้ว เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
14 108013 นายฐิติวุฒิ  สุขสวัสดิ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
15 108014 นายธนโชติ  นะชินรัฐกุล สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
16 108015 นางสาวอรวรรยา  ห้วยสายออ เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ
17 108016 นายสิทธิชัย  เอี่ยมเมี้ยน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
18 108019 นายภาคภูมิ  ศรีพุ่ม บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
19 108020 นายพิทวัส  อัศวธีระ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
20 108021 นางสาวอัญชลี  ชาโชติ นารีวุฒิ ราชบุรี
21 108023 นางสาวสุชัญญา  สุวรรณประทีป บรรหารแจ่ใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
22 108024 นางสาวพัทธิดา  คุณพันธ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
23 108026 นายไกรวี  ชาโชติ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
24 108027 นางสาวสุนทรีลักษณ์  กิติจิต จักรคำคณาทร ลำพูน
25 108028 นางสาวภัทราภร  สิริการ สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา
26 108029 นางสาวสุคลธ์  นิ่มนวล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
27 108030 นางสาวพรฏิตรา  ปฏิพัทธ์ธรรม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
28 108031 นางสาวสิริยาภรณ์  แก้วสะอาด พรหมานุสรณ์จังหวักเพชรบุรี เพชรบุรี
29 108032 นางสาววาสิตา  กาฬภักดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
30 108033 นางสาวพรพิมล  สร้อยจำปา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ฯ ปราจีนบุรี
31 108035 นางสาวเปมิกา  เพียเฮียง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
32 108036 นางสาวกิ่งกาญจน์  งานสม สตรีระนอง ระนอง
         
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th