หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ : หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  จำนวนทั้งสิ้น 13 คน
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 104004 นางสาวรัตนา  พินสำราญ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
2 104002 นายภาณุวัฒน์  เพ็ชรสุ่น บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
3 104003 นางสาวธัญเรศ  มีจั่น ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
4 104005 นายหฤษฎ์  ประสาทเขตการ์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
5 104006 นางสาวกนกวรรณ  บุตดาพวง กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
6 104008 นางสาวณัฐนันท์  ตัณฑเตมีย์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
7 104014 นายสุกฤษณ์  สุทธิบุตร นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี
8 104010 นายอนวัช  ดำเนินงาม หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
9 104011 นายธงชาติ  วัชระเสวี หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
10 104012 นายพีรพล  ปู่สาร หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
11 104013 นางสาวดวงกมล  หลิมปัญญา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
12 104016 นางสาวบุษกร  แก้วสาร เทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งทรงจิตร 15 ยโสธร
13 104018 นายอนันต์ชัย  สารีสุข สตรีระนอง ระนอง
         
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th