หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้สมัคร : หลักสูตรเกษตรศาสตร์
จำนวนทั้งสิ้น 245 คน   [มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 184 คน ]  [ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 0 คน ]  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด สัมภาษณ์
1 102001 นายปฏิภาณ  ผลพฤกษา เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
2 102002 นางสาวเกศินี  แสงอรุณ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
3 102003 นางสาวเมธาวี  สุขสมัย บ้านคาวิทยา ราชบุรี
4 102004 นางสาววราพรรณ  คล้ายเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
5 102005 นายธเนศ  คล้ายเมือง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
6 102007 นางสาวลภัสรดา  รุ่งอรุณขจรเดช กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
7 102008 นายกิตติวุฒิ  พุฒดำ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
8 102009 นายวิชยุตม์  รอดอุปการ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
9 102010 นายอธิวัฒน์  จุลมูล นิมลชุมพร ชุมพร
10 102011 นายนนทชัย  อาจเอื้อ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
11 102012 นางสาวบุษยา  ยกเลี่ยน รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
12 102013 นางสาวกนกวรรณ  ดาราหมาน รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
13 102014 นางสาวศศินิภา  แสงจันทร์ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
14 102015 นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
15 102016 นางสาวมนสิชา  คำกองแก้ว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
16 102017 นางสาวจรรยเรศ  สาคเรศไพศาล ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
17 102018 นางสาวพิมผกา  ป่านเพชร ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
18 102019 นายธนภูมิ  ภูกิ่งผา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
19 102020 นายธนดล  ทวีไกรกุล สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
20 102021 นางสาวเมษิญา  ล้ำเลิศ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
21 102022 นางสาวจันทิมา  พุฒศิริ บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
22 102023 นางสาวเพ็ญพิลัย  ไกรเทพ ห้วยยอด ตรัง
23 102024 นายคมสันต์  เสมทับ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
24 102025 นางสาวนริศรา  ชัยหา อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
25 102026 นางสาววรรณภา  คำภาชาติ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
26 102027 นางสาวฉวีวรรณ  พรนภาลัย กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
27 102028 นางสาวชุติมณฑน์  ชิดเชื้อ สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
28 102029 นางสาวกุลสตรี  แย้มมา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
29 102030 นางสาวฐิติยา  เลาหะกาญจนศิริ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
30 102031 นางสาวนวลจันทร์  คูณทวี คงคาราม เพชรบุรี
31 102032 นายชูเกียรติ  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
32 102033 นางสาวจรรยา  สุทัศษา เสาไห้"วิทยานุกูล" สระบุรี
33 102034 นางสาวพรนภา  สิงห์เมือง โรงเรียนบ้านคาวิทยา ราชบุรี
34 102035 นางสาววรรช์ธนภร  ฤาเดช ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
35 102036 นางสาวณัฐวดี  เพ็ชรศรีงาม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
36 102037 นายปัณณวัชร  กล้าหาญ มกุฏเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
37 102038 นางสาวอิศรา  ชินวงษ์ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
38 102039 นายอภิสิทธิ์  เกินแก้ว บ้านหันวิทยา ชัยภูมิ
39 102040 นางสาวนริสา  พะคุระ สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
40 102041 นางสาวแพรวา  กลั่นเงิน ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
41 102042 นางสาวณัฐกานต์  สุขเจริญ นารีวุฒิ ราชบุรี
42 102043 นางสาวพัทธ์ธีรา  ใจเร็ว ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
43 102044 นางสาวณัฐชยา  สังข์ธูป เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์
44 102045 นางสาวทัดษพร  ภาขุนทด มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
45 102046 นางสาวพิชญ์สินี  เอี๊ยะเผ่าพันธ์ สรรพวิทยาคม ตาก
46 102047 นางสาวญาณิศา  แพงศรี รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม
47 102048 นางสาววันทนีย์  พริกคง วิเชียรมาตุ ตรัง
48 102049 นายณัฐวุฒิ  คงตะโก สวีวิทยา ชุมพร
49 102050 นางสาวนภสร  ด้วงสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
50 102051 นางสาวธนพร  สมตัว ภูเขียว ชัยภูมิ
51 102052 นายทศวรรษ  ขยันกิจ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
52 102053 นายรัชชานนท์  มีเอี่ยม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
53 102054 นายคฑาวุธ  แสงมาศ พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
54 102055 นางสาวพิริญา  เมธาวรากุล มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
55 102056 นายนันทภพ  กันทะวัง ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย
56 102057 นางสาววรรณภา  ฉัตรทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี
57 102058 นางสาวกนกวรรณ  แซ่เอี้ยว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
58 102059 นางสาวขนิษฐา  ทองแผ่ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
59 102060 นางสาวนนทิชา  เกลียวกมลทัต หนองบัว นครสวรรค์
60 102061 นางสาวสุนิสา  จันทวงค์ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
61 102062 นางสาวอรอมล  เทพทวี บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
62 102063 นายณภัทร  ฉัตรเมธี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
63 102064 นางสาวอัญชลี  ทาคำ รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
64 102065 นายชัยณรงค์  นิ่มมณี ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย
65 102066 นางสาวบุษบา  มณีจันสุข เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย
66 102067 นางสาวปริญญา  วงศ์เพ็ญ สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
67 102068 นางสาวชลาชล  จันทร์พรแสน สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
68 102069 นางสาวสุดารัตน์  อินทร์ผดุง สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
69 102070 นางสาวทิพาพรรณ  เหลืองวัฒนวิไล คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบุรี
70 102071 นายศุภชัย  กาฬภักดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
71 102072 นายสุเมธ  ทรดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
72 102074 นายกิตติศักดิ์  ปุมพิมาย พิมายวิทยา นครราชสีมา
73 102075 นางสาวจุฑามาศ  ศรีเอี่ยมจันทร์ สถาพรวิทยา นครปฐม
74 102076 นายตระการ  มณีดิษฐ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
75 102077 นายอดิศักดิ์  ถิ่นวงษ์ยอด ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
76 102078 นางสาวกรองแก้ว  คำหอมกุล สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
77 102079 นางสาวกุลวดี  ศรีล้ำเลิศ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
78 102080 นายธีระยุทธ  พระแท่น ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
79 102081 นายกิตติพศ  ศิริปุณย์ เซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา
80 102083 นางสาวนันทวดี  แซ่โง้ว นารีวุฒิ ราชบุรี
81 102084 นายมนัชชา  วอนเทียน สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
82 102085 นายกิจจา  วุฒิเจริญภูรี สารสิทธ์พิทยาลัย ราชบุรี
83 102086 นายวริศ  รัตนจันทรานนท์ สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
84 102087 นางสาวประภาพร  ข้องนอก โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
85 102088 นายนิติรัตน์  รักสัตย์ โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา
86 102089 นางสาวนภัสสร  ภู่ดี แก่งคอย สระบุรี
87 102090 นางสาวมาวรีย์  แจ่มพงษ์ อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
88 102091 นางสาวสุนิษา  ชัยหวัง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
89 102092 นายกฤษฎา  ชูศิริ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
90 102093 นางสาวลลิตา  โฮนอก พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
91 102094 นางสาวภัคจิรา  รัชตธนกุล ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
92 102095 นางสาวรัชนก  ห้วยหงษ์ทอง ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
93 102096 นางสาวสิริลักษณ์  โสภา กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
94 102097 นางสาวธัญรัตน์  บันลือกุลวณิชย์ พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
95 102098 นางสาววราภรณ์  คำสี ศาลาตึกวิทยา นครปฐม
96 102099 นางสาวญาดา  เล็กสูน ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
97 102100 นางสาวอภิญญา  เซี่ยงคิ้ว พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
98 102101 นางสาวพัณณิตา  น้ำประสานไทย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
99 102102 นางสาวจารุวรรณ  จันทร์หา บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
100 102103 นางสาวศศิมา  บูชา พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
101 102104 นางสาวเบญญทิพย์  ข่าต้น กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
102 102105 นายปารมี  รูปสูง บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
103 102106 นางสาวณัฐริกา  เอี่ยมสกุล ตราษตระการคุณ ตราด
104 102107 นายกฤษณะ  บุตรดี สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
105 102108 นางสาววรัญญา  ธิมาภรณ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
106 102109 นางสาวจารุพร  หร่ายมณี บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
107 102110 นางสาวภาณีดา  อาทะจา ปัว น่าน
108 102111 นางสาวอรวรรยา  ตลอดพบ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
109 102112 นางสาวผกามาศ  ไชยรักษา ปัว น่าน
110 102113 นางสาวธิติมา  ฮวดหุ่น ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
111 102114 นายสุรธัช  เอกบวรพรรณ บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
112 102115 นายพงศกร  กุฬา บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
113 102116 นางสาวชุตินันท์  ศรีปัญญา เชียงคำวิทยาคม พะเยา
114 102117 นางสาวนิตยา  หมั่นสระเกษ บัวใหญ่ นครราชสีมา
115 102118 นางสาวฐิติกานต์  เหล่าพิเดช นารีวุฒิ ราชบุรี
116 102119 นางสาวต้นกนก  ทัศนวงศ์วรา วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
117 102120 นางสาวณัฐนันท์  ชาวป่า บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
118 102121 นายรณฤทธิ์  เจียมหยิน เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
119 102122 นายภาคภูมิ  อุ่นเหลี่ยม เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
120 102123 นายธนภูมิ  สุนทราพงษ์ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
121 102124 นายชยากร  สุวรรณปราณี เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
122 102125 นางสาวสุภาณี  เทพบุตร สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
123 102126 นางสาวปุณยาพร  สนประเสริฐ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
124 102127 นายวิทวัส  เนตรเกต นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
125 102128 นายสุภัทร  ปฐมเอม สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
126 102129 นางสาวกมลวรรณ  กระต่ายทอง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
127 102130 นางสาวสุจารี  โพธิ์เรือนดี เลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
128 102131 นายศุภณัฐ  วันเพ็ง สวีวิทยา ชุมพร
129 102132 นางสาวกัตติกมาส  ทองคำ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
130 102133 นางสาวทัศนีย์  พิสิฐกานต์กุล บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
131 102134 นางสาวระวีวรรณ  กอดสะอาด สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
132 102135 นายธนวัต  เรืองแก้วมณี สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
133 102136 นางสาวศิริพร  พันธุ์วงษ์ กรรณสูตรศึกษาลัย สุพรรณบุรี
134 102137 นายภูริทัต  แสงรัศมีมรกต รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
135 102138 นางสาวฑิตฐิตา  ศรีพรมงาม สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
136 102139 นางสาวปารีนา  กระแสโสม สิรินธร สุรินทร์
137 102140 นางสาวกมลวรรณ  บุญมาก สิรินธร สุรินทร์
138 102141 นายกฤษดา  กระแสจันทร์ สิรินธร สุรินทร์
139 102142 นางสาวกาญจนา  โสดผักแว่น ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
140 102143 นางสาวอรยา  ทองดี นารีวุฒิ ราชบุรี
141 102144 นางสาวอภิญญา  อินทร์นอก สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
142 102145 นายอภิวันท์  โพธิ์แก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
143 102146 นางสาวอาทิตยา  ดีล้อม โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา
144 102147 นางสาวพนิดา  สีขาว โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
145 102148 นางสาวกิตติกาญจน์  หยวกกลาง ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
146 102149 นายกิตติศักดิ์  คงประดิษฐ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
147 102150 นางสาวสปันทิพย์  พลแก้ว ปากช่อง นครราชสีมา
148 102151 นายทิวัตถ์  อยู่ทอง โรงเรียนคุรุราษร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
149 102152 นางสาวนิรชา  นพโรจน์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
150 102153 นางสาวอุไรทิพย์  จงเย็นกลาง แก่งคอย สระบุรี
151 102154 นายอารุจ  บุตดาพวง นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี
152 102155 นางสาวกาญจนา  นาคำ โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
153 102156 นายนพร  สุขสถาพรเลิศ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
154 102157 นางสาวพลอยไพลิน  ฐานบรรจง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
155 102158 นางสาวศิริมน  แหไธสง โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
156 102159 นางสาวกัญจนา  ทองเงิน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
157 102160 นางสาวอารียา  อุตขาว เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
158 102161 นายพุทธพงศ์  นิธิคุณิยาภรณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
159 102162 นางสาวจันทิมา  ไวเกษตรกรณ์ พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี
160 102163 นางสาวอณิชา  รักสงบ อิสสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
161 102164 นางสาวสุภัค  อิสระเสนีย์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
162 102165 นางสาวณัฐกานต์   กระชั้นกลาง ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
163 102166 นางสาวปรียามาศ  รักชื่อ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม
164 102167 นางสาวสุปวีณ์  สุขสวัสดิ์ พัทลุง พัทลุง
165 102168 นางสาวดวงกมล  ทองสุขมาก ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
166 102169 นางสาววรรณภา  จินดารัตน์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
167 102170 นายวรวิช  ศักดิ์แก้ว เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
168 102171 นางสาวนราภรณ์  ศรีนวล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
169 102172 นายพฤทธิ์  บุรงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
170 102173 นางสาวนิชากรณ์  ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
171 102174 นางสาวสายสุนีย์  ขันทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
172 102175 นางสาวเก็จพิรุณ  ธนดิตถ์อาภา เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
173 102176 นายกิตติพงศ์  ก่อการ โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
174 102177 นางสาวสุภาวดี  พลายละหาร บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
175 102178 นางสาวปรียาภรณ์  แก้วนิล โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
176 102179 นางสาวปรียา  บัวเอี่ยม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
177 102180 นางสาวสุทธิดา  ศรีแดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
178 102181 นายธีรวัฒน์  เปรมปรี โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย สุพรรณบุรี
179 102182 นางสาวอาทิตยา  อุดมศิลป์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี
180 102183 นางสาวอภิญญา  พุคง ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
181 102185 นายปุณยสิฐ  แร่เขียว บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
182 102186 นางสาวทิพย์อักษร  เนตรแสงสี เลยพิทยาคม เลย
183 102187 นายวีระชัย  หีตเพ็ง เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
184 102188 นายอุกฤษฏ์  โตสุขเจริญ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
185 102189 นายสิทธิศักดิ์  พันธุ์พิริยะ เขาน้อยวิทยาคม ตราด
186 102190 นางสาววิภาวี  นาคสงวน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
187 102191 นายธนาคม  พรมเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
188 102192 นางสาวณัฐสิมา  สุขกุมภาพันธ์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
189 102193 นายณรงฤทธิ์  ทิพย์กาวี บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
190 102194 นางสาวพิชญ์นรี  กวางใส สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด
191 102195 นางสาวอัสมา  ทัศนุรักษ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
192 102196 นายณัฐรินทร์  กันจะสิน พะเยาพิทยาคม พะเยา
193 102197 นายวรวุฒิ  ลิตซิน ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช
194 102198 นางสาววรางคณา  ผาแก้ว ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
195 102199 นางสาวศรสวรรค์  จันทอง ปรางกู่ ศรีสะเกษ
196 102200 นางสาวพรนัชชา  คำบาง การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
197 102201 นางสาวอัชฌาวี  บุญสอน ตากพิทยาคม ตาก
198 102202 นางสาวภารดี  พูลผล สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
199 102203 นางสาวรัตนาวดี  นาคโต ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
200 102204 นางสาวบุษกร  พรหมมี วิเชียรมาตุ ตรัง
201 102205 นายอัสดาวุฒ  ศรีพรวัน หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
202 102206 นางสาวสาวิณี  แก่นจันทร์ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
203 102207 นางสาวจุฑาทิพย์  ฤทธิจันทร์ เสนา "เสนาประสิทธิ์" พระนครศรีอยุธยา
204 102208 นางสาวอรอมล  ประสารพันธ์ พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี
205 102209 นางสาวนนทิรัตน์  เทพสุทธิ์ วิเชียรมาตุ ตรัง
206 102210 นางสาวนลินี  ถาวรอ้าย จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
207 102211 นายชินวัฒน์  เมืองมัจฉา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
208 102212 นางสาวทวีพร  ยิ้มเจริญ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
209 102213 นางสาวประภัสสร  มรกตเขียว เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
210 102214 นางสาวปาณิสรา  มากสมบูรณ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
211 102215 นางสาวปาณิศา  วิไลรัตน์ ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน
212 102216 นางสาวชนากานต์  ก่อแก้ว สิริรธร สุรินทร์
213 102217 นางสาวจารุวรรณ  ศรีเพชร วิเชียรมาตุ ตรัง
214 102218 นายเสฎฐวุฒิ  พิมพ์สินธ์ุ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
215 102219 นายณัฐพงศ์  คำเกิด ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
216 102220 นายชาติชาย  แก้วน้อย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
217 102221 นางสาวศุภิสรา  อินทรักษา ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
218 102222 นางสาวเสาวลักษณ์  เพ็ชรปานกัน หนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี
219 102223 นางสาวกมลรัตน์  ไกรเพ็ชร หนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี
220 102224 นายชุติพนธ์  คำดี สุธีวิทยา สระบุรี
221 102225 นางสาวนิลาวรรณ  เนียมเพราะ สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
222 102226 นางสาวทับทิม  จารไม แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง
223 102227 นางสาวธีรนันต์  บุญเพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
224 102228 นางสาวรัตตะวัน  สมเสน ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
225 102229 นายธีระศักดิ์  ธีระชัยมหิทธิ์ iัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
226 102230 นางสาวอรอนงค์  หงษ์ทอง รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
227 102231 นางสาวสิริขวัญ  ชูสม สตรีระนอง ระนอง
228 102232 นางสาวกุสุมา  สิงห์โสม บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี
229 102233 นายกิตติศักดิ์  คำเลิศ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
230 102234 นางสาวสุนิษา  แก้วศรี คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
231 102235 นางสาวฐาปนี  พึ่งน้ำ พุทไธสง บุรีรัมย์
232 102236 นางสาวสุภาพร  สุขีวงศ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี
233 102237 นางสาวอรยา  กรดเครือ รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
234 102238 นางสาวกัสมา  ผลาผล สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
235 102239 นายปองพล  ชัยเรอษี เสนา(เสนาประสิทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
236 102240 นายพงศธร  เขจรโมทย์ บัวขาว กาฬสินธุ์
237 102241 นางสาวชนกนันท์  กาฬภักดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
238 102242 นางสาวพิชชาภา  พวงมาลี บ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี
239 102243 นางสาวศิรินภา  คลังภูเขียว บ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ
240 102244 นายสมยศ  ผลเลขา บัวขาว กาฬสินธุ์
241 102245 นางสาวปัณณิกา  เอกพันธุ์ บัวขาว กาฬสินธุ์
242 102246 นางสาวมลทิวา  บรรมโครต ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
243 102247 นางสาวธนพร  ประกอบดี บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
244 102248 นายจตุรงค์  คำอุ่น ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
245 102249 นางสาวอินทิรา  พันธุ์ยาง โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
           
= มีสิทธิ์สัมภาษณ์    = ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์   = รอพิจารณา  
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th