หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้สมัคร : หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
จำนวนทั้งสิ้น 11 คน   [มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 10 คน ]  [ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 0 คน ]  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด สัมภาษณ์
1 106001 นางสาววิจิตรานุช  อินตันกิตติเจริญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
2 106002 นางสาวกัญญารัตน์  โชคตระกูล สถาพรวิทยา นครปฐม
3 106003 นางสาวสุธิตา  แก้วกิริยา สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
4 106004 นางสาวมยุรินทร์  ตาคำมา บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
5 106005 นางสาวทิพย์มณี  มีจิตร โรงเรียนห้วยยอด ตรัง
6 106006 นายเศรษฐพงศ์  พูลทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ สมุทรปราการ
7 106007 นางสาวธนัชชา  เบาราญ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
8 106008 นางสาวธาราวดี  สว่างเมฆ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
9 106009 นางสาวโศจิรัตน์  ห้อยแสง โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์
10 106010 นางสาวภัทรียา  แป้นสุวรรณ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
11 106011 นางสาวมินตรา  สกิจ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
           
= มีสิทธิ์สัมภาษณ์    = ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์   = รอพิจารณา  
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th