หน้าแรก
ดาวน์โหลดระเบียบการ
หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร
เจ้าหน้าที่

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายชื่อผู้สมัคร : หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
จำนวนทั้งสิ้น 17 คน   [มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 13 คน ]  [ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 0 คน ]  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด สัมภาษณ์
1 104001 นายณัฐวุฒิ  ทับจันทร์ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
2 104002 นายภาณุวัฒน์  เพ็ชรสุ่น บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
3 104003 นางสาวธัญเรศ  มีจั่น ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
4 104004 นางสาวรัตนา  พินสำราญ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
5 104005 นายหฤษฎ์  ประสาทเขตการ์ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
6 104006 นางสาวกนกวรรณ  บุตดาพวง กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
7 104007 นายเมธาศิษฐ์  นิธิสิทธิ์โชติ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ สมุทรปราการ
8 104008 นางสาวณัฐนันท์  ตัณฑเตมีย์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
9 104009 นางสาวอุมา  สุขอร่าม ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
10 104010 นายอนวัช  ดำเนินงาม หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
11 104011 นายธงชาติ  วัชระเสวี หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
12 104012 นายพีรพล  ปู่สาร หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
13 104013 นางสาวดวงกมล  หลิมปัญญา ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
14 104014 นายสุกฤษณ์  สุทธิบุตร นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี
15 104015 นางสาวรมกร  ทรัพย์ศิริกาญจนา อู่ทอง สุพรรณบุรี
16 104016 นางสาวบุษกร  แก้วสาร เทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งทรงจิตร 15 ยโสธร
17 104018 นายอนันต์ชัย  สารีสุข สตรีระนอง ระนอง
           
= มีสิทธิ์สัมภาษณ์    = ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์   = รอพิจารณา  
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th