ตารางรถ แบบฟอร์มขอใช้รถ รายงานการขอใช้รถ รายงานการยกเลิก บุคลากร   
  Tue, 18 Jan 2022
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษายานพาหนะ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยานพานนะของคณะเกษตร กำแพงแสน
ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามนี้เพื่อใช้ในด้านประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยยานพาหนะ
   
สรุปผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
  ปี 2564 ระดับความคิดเห็น แปลค่า
  มกราคม 5.00 ดีมาก
  กุมภาพันธ์ 4.00 ดี
  มีนาคม 4.67 ดีมาก
  เมษายน 0.00 -
  พฤษภาคม 0.00 -
  มิถุนายน 0.00 -
  กรกฏาคม 0.00 -
  สิงหาคม 0.00 -
  กันยายน 5.00 ดีมาก
  ตุลาคม 0.00 -
  พฤศจิกายน 5.00 ดีมาก
  ธันวาคม 0.00 -
สรุปราย 6 เดือน
  ปี ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค.
  2564 ดีมาก ดีมาก
ข้อเสนอแนะอื่นๆ