Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 28-05-2563สิ้นสุดเมื่อ : 05-06-2563 อ่าน 361 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตามที่คณะฯ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย โดยให้ส่งเอกสารการสมัคร ทางอีเมลนั้น ขอให้ผู้สมัคร ตรวจสอบรายชื่อ หากส่งเอกสารการสมัครและชำระค่าสมัครภายในกำหนดแต่ไม่พบรายชื่อ ขอให้แจ้งที่หมายเลข 098-8324655 ด่วนภายในวันที่ 29 พ.ค.2563 เวลา 16.30 นชื่อ-นามสกุล1. นางสาวจันทิมา คงควร2. นางสาวเบญจพร เย็นกาย3. นางสาวปณิฏฐา ศรีสำราญ4. นางสาวโยธกา รัตนวงค์5. นางสาวเพ็ญแข เกตุบรรจง6. นางสาวธิดาขวัญ นามสวัสดิ์7. นางสาวพุทธมณี สุ่มประเสริฐ8. นางสาวนริศรา ยิ่งกำแหง9. นายสิทธิชัย เชาวดี10. นางสาวสิรินันท์ เกตพันธ์11. นางสาวกนกอร ผิวทองงาม12. นายวรพจน์ พูลศรี13. นางสาวสุธิดา ศรีสันต์14. นางสาวบุษกร จิตตรีพรต15. นางสาวกรินลักษณ์ เรืองจินดา16. นางสาวนริสรา เบี้ยวทุ่งน้อย17. นางสาวกนกวรรณ เทียมยม18. นางสาวมัณฑนา ปานศรีทอง19. นางสาววรลักษณ์ ประยูรมหิศร20. นางสาวภาวิณี จำปาคำ21. นางสาวนันทิกา ดีล้อม22. นางสาววัณณิตา กระจ่างแจ้ง23. นางสาวภัคษีมา รังสรรค์ลิขิต24. นางสาวเบญจกาญจน์ กล้าหาญ25. นางสาวทิชากร บัวแก้ว26. นางสาวสุวาจา กระจายศรี27. นางสาวนิชณา วิทัยวราภรณ์28. นางสาวกานต์สุดา ก้วยไข่มุข29. นางสาวธิติยา บัวสี30. นางสาวธภัสลดา มีเพียร31. นางสาวอาทิติพร พึ่งผัน32. นางสาวประภาศิริ องค์รักษ์

33. นางสาวรจรินทร์ สาวิสัย
ทั้งนี้รายชื่อ และกำหนดการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 5 มิ.ย.2563 ทาง www.agri.kps.ku.ac.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140