Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 29 พ.ค.2563
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 06-02-2563สิ้นสุดเมื่อ : 06-07-2563 อ่าน 299 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ สาขาธุรกิจเกษตร
ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร และการจัดการธุรกิจ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร การจัดการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีประสบการณ์ทางวิชาการ การสอน การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในระดับอุดมศึกษาและมีผลงานตีพิมพ์ในสาขาที่กำหนด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140