Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-05-2559เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรมค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เพื่อสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในสาขาการเกษตร และเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับสาขาการเกษตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 60 คน ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 โดย ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140