Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการ ก"ารวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ"
สถานที่ :
จัดเมื่อวันที่ : 01-04-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 1-2 เมษายน 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ" มี ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยาย วิเคราะห์กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติจากวิทยากร อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ วิทยากร และอาจารย์ภาวนา สายชู ที่ปรึกษา ณ โรงแรมไอบิส หัวหิน (ibis Hua Hin)� จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140