Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพ” รุ่นที่ 2/58
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน และดูงาน ณ ตลาดกลางและฟาร์มพฤกษะศรี
จัดเมื่อวันที่ : 28-12-2558เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพ” รุ่นที่ 2/58 ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ จำนวน 26 คน ตั้งแต่เรื่องพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ การล้มโค การบังคับสัตว์ การตอน การตีเบอร์ การตัดเขา การตรวจสุขภาพสัตว์/เจาะเลือด วัตถุดิบอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการ การทำหญ้าหมัก การคำนวณสูตรอาหารข้น/TMR การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น โคขุนคุณภาพ การผสมอาหารข้น/TMR/แร่ธาตุ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน และดูงาน ณ ตลาดกลางและฟาร์มพฤกษะศรี

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางทวีพร เรืองพริ้ม หัวหน้าฟาร์มโคและกระบือ กล่าวปิดโครงการฝึกอบรม และมอบใบปะกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140