Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 9
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-09-2558เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2558 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการเกษตร ผู้ประกอบการทางการเกษตร นักเกษตร และนักวิทยาศาสตร์เกษตร มุ่งที่จะชี้ให้เห็นแนวทางการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เฉพาะทำการเกษตรในมิติเดิมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการเปิดมุมมองให้เยาวชนหันมาเป็นนักคิด นักวิทย์ นักบริหารการเกษตร รวมทั้งเป็นนักเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย ครบวงจร พร้อมกับกิจกรรมมากมายด้านเกษตรทั้งภายในคณะเกษตร กำแพงแสน และดูงานด้านการเกษตรนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ หลากหลาย มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 โดย ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดโครงการโดยผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ในครั้งนี้ มีนักเรียนและอาจารย์จำนวน 63 คน จาก 17 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140