Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 23-11-2555เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 อ.ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 8 ปี ณ อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140