Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนา International Student Forum ครั้งที่ 8
สถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 28-08-2555เวลา : 17.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ลพ ภวภูตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ The 8th International Student Forum จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนิสิตในการเผยแผ่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ สู่นิสิตอื่นๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น การเตรียมตัว กิจกรรมที่ประทับใจ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม โดยมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140