Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-08-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
24 สิงหาคม 2555 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการเปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงการเรียนการสอน การวิจัย ของคณะเกษตร กำแพงแสน ในแต่ละภาคและสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140