Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2556
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-07-2555เวลา : 17.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมแนะนำแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการเลือกสาขาวิชาเอกก่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 เพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อมูล จำนวน และวิธีการเข้าเรียนในแต่ละภาคและสาขาวิชา จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140