Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายเรื่อง บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-10-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการบรรยายเรื่อง “บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” โดย อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ เป็นวิทยากร บรรยาย ให้แก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดการบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140