Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ฝึกอบรมการตรวจวินิจฉัย Pepper chat fruit viroid ในระดับแปลงผลิตและห้องปฏิบัติการในมะเขือเทศ
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-09-2562เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวินิจฉัย Pepper chat fruit viroid ในระดับแปลงผลิตและห้องปฏิบัติการในมะเขือเทศ” โดย ผศ.ดร. จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ “Improving Capacities of Phytosanitary Inspection and Integrated Measures for International Movement of Seeds” (GCP/RAS/297/JPN) จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง FAO กรมวิชาการเกษตร และภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140