Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอ้อย กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เข้าศึกษาดูงานด้านอ้อย
สถานที่ : ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
จัดเมื่อวันที่ : 31-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอ้อย กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง จำนวน 25 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอ้อยแบบครบวงจร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140