Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรภาควิชาเกษตรกลวิธานได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านอ้อย
สถานที่ : ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
จัดเมื่อวันที่ : 30-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2561 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และนำเกษตรกรที่ร่วมสัมมนา จำนวน 250 คนเข้าศึกษาดูงานการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย และสรุปผลการดำเนินงาน 8 ศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140