Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมภาษณ์นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนในความดูแลของคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพรร ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 30-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 หน่วยกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนในความดูแลของคณะเกษตร กำแพงแสน โดย รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม มีนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 31 คน ณ ห้องเสรี-สมพรร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140