Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่ : ณ วัดพระปฐมเจดีย์ และพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 25-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ "สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2561" เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ก่อนออกเดินทาง นายทศพร ดำผอม ประธานโครงการกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการ บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน จากนั้นได้เดินทางไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ยังวัดพระปฐมเจดีย์ มีกิจกรรมการบรรยายประวัติความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์ โดยพนักงานสันทนาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำวัดพระปฐมเจดีย์ การบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิตโดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณวัด ทั้งยังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและสถานที่สำคัญประจำจังหวัดนครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1844739015613544&__xts__%5B0%5D=68.ARCRA7AKMN2q0FTdGYx__QhfXAOzX0U8aXinz5P7CXuD_D2LKYwLEByztUWIBvENu0uV5PRp-OgC51AUe56ccNm4Gfz3MjkWfZTkqdPzBIj8yGRRObdRNxR-q25jnvfr_7keihY&__tn__=-UC-R
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140