Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 งานคลังและพัสดุ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีคณะเกษตร กำแพงแสน” ให้แก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 51 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดโคงการ มีการบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมหมุนเวียนประจำหน่วยงาน และ เรือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย โดย คุณจรรยา กุลบ่าง หัวหน้างานบัญชีบริหาร กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาวิชาการ การบริการทางวิชาการ หรือการจ้างที่ปรึกษา โดย คุณสมพิศ ชยันโต หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1844871492266963
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140