Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ดำเนินการสรุปงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า
สถานที่ : ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 20-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน สรุปงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า ภายใต้โครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ ปี พ.ศ. 2561 โดย ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง หัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการของคณะ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ในช่วงเช้ามีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กิจกรรมพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าภายใต้โครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรีตามวีประชารัฐ” โดยคณะเกษตร กำแพงแสน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และในช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการฯ และสรุปปิดโครงการโดย ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง หัวหน้าโครงการฯ และมอบของที่รึกและกล่าวปิดโครงการ โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มีวิสาหกิจชุมชนจำนวน 24 กลุ่ม ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140