Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มก. ครองถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จัดเมื่อวันที่ : 10-01-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทักษะด้านการเกษตร รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 5-10 มกราคา 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย มีคณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน, คณะเกษตร บางเขน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 23 คน ร่วมเดินทางไปเป็นคณะกรรมการตัดสินและควบคุมนิสิต มก. จำนวน 98 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

จากการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา ซึ่งผลปรากฏว่า ตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและได้รับคะแนนรวมสูงสุดอันประกอบไปด้วย 11 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 18 เหรียญ ดังนี้

•รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากจำนวน 11 ชนิดกีฬาซึ่งประกอบไปด้วย
1.การตัดแต่งซากสัตว์ปีก ด้วยคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1
2.การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ด้วยคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1
3.การวินิจฉัยโรคพืช ด้วยคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1
4.การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร
5.การเซทแมลง
6.การรีดเต้านมเทียม
7.การตอนสุกร
8.การคำนวณอัตราการใช้และการพ่นสารกำจัดวัชพืช
9.การขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง
10.การจัดสวนถาด
11.การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง

•รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 4 ชนิดกีฬาซึ่งประกอบไปด้วย
1.การคล้องและล้มโค
2.การบรรจุพันธุ์ลูกปลา
3.การพูดส่งเสริมทางการเกษตร
4.โครงงานทางการเกษตร

•รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 3 ชนิดกีฬาซึ่งประกอบไปด้วย
1.การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง
2.การตอบปัญหาทางการเกษตร
3.การวิเคราะห์อาหารสัตว์

ขอแสดงความยินดีและขอบคุณนิสิตทุกคน ที่มีความตั้งใจแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ทำให้คว้าชัยชนะมาฝากพวกเราชาว KU
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140