Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนาวิชาการสาขาส่งเสริมการเกษตร เรื่อง “เกษตรไทย 4.0 เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิถี เกษตรไทย”
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการเสวนาวิชาการ สาขาส่งเสริมการเกษตร เรื่อง “เกษตรไทย 4.0 เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิถี เกษตรไทย” ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองแห่งชาติ คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณณัฐ มั่นคง เจ้าของกิจการ โคโค่เมล่อนฟาร์ม จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.นริศรา อินทะสิริ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดการเสวนา มีนิสิต เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140