Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนาวิชาการสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 303 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการเสวนาวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีนิสิต เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 303 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140