Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 22-03-2555 ]กีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2555 vol.1
[ 21-03-2555 ]คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
[ 18-03-2555 ]งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 16-03-2555 ]งานเสวนาเกษตรกรมืออาชีพ เรื่องทำนา 5 ไร่ ได้ข้าว 8 เกวียน
[ 09-03-2555 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธานรับมอบเครื่องโดซาตรอน
[ 06-03-2555 ]บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เข้าพบนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้รับทุนการศึกษา
[ 05-03-2555 ]นิสิตภาควิชาสัตวบาล เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 02-03-2555 ]รายงานตัวสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-03-2555 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชไร่นา ประจำปีการศึกษา 2554
[ 01-03-2555 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธานให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย
[ 01-03-2555 ]โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 ประจำปีการศึกษา 2554
[ 01-03-2555 ]บริษัท เคโมฟายล์ จำกัด เข้าแนะแนวและรับสมัครงานแก่นิสิตชั้นปีที่ 4
[ 28-02-2555 ]สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเกษตร กำแพงแสน ในโควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ปี 2555
[ 25-02-2555 ]โครงการเกษตรสัญจร โดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
[ 25-02-2555 ]โครงการกล้าเกษตร กำแพงแสน สู่เกษตรกรบ้านบางระกำ
 
หน้า 94 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140