Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 18-01-2561 ]ให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำนมเเพะ แก่เกษตรกรแปรรูปน้ำนมแพะกลุ่มปศุสัตว์นนทบุรี
[ 19-12-2560 ]อาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน
[ 17-12-2560 ]ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้ารุ่นที่ 47
[ 10-12-2560 ]งานประกวดโคเนื้อ ครั้งที่ 27
[ 08-12-2560 ]การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคบรรยาย ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ'14
[ 08-12-2560 ]เสวนาวิชาการสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
[ 08-12-2560 ]เสวนาวิชาการสาขาส่งเสริมการเกษตร เรื่อง “เกษตรไทย 4.0 เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิถี เกษตรไทย”
[ 08-12-2560 ]การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาส่งเสริมการเกษตร ภาคบรรยาย ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ'14
[ 07-12-2560 ]งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)
[ 07-12-2560 ]งานประมูลสุกรพันธุ์ รุ่นที่ 43
[ 07-12-2560 ]พิธีเปิดการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
[ 07-12-2560 ]การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
[ 07-12-2560 ]การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ ภาคบรรยาย ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท
[ 07-12-2560 ]ค่ายนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION
[ 05-12-2560 ]งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 9
 
หน้า 9 / 17 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140