Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 22-02-2556 ]ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจาก Agricultural and Forestry Research Center Tsukuba
[ 20-02-2556 ]The 9th International Student Forum
[ 20-02-2556 ]โครงการสัมมนาอาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 19-02-2556 ]Aggie Road ครั้งที่ 4
[ 08-02-2556 ]คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เข้าพบนิสิต
[ 04-02-2556 ]น.ส.ดวงทิพย์ กันฐา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยา เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
[ 03-02-2556 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4
[ 02-02-2556 ]พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 31-01-2556 ]นิสิตภาควิชาสัตวบาลรับมอบทุนการศึกษา
[ 31-01-2556 ]สัมมนาแนวทางการจัดการความรู้คณะเกษตร กำแพงแสน และสำนักงานเลขานุการ
[ 31-01-2556 ]นวัตกรรมอาหารปลอดภัย… ใส่ใจล้างกระเพาะโค
[ 29-01-2556 ]โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
[ 29-01-2556 ]ให้การต้อนรับคณะจาก Hawaii University ประเทศสหรัฐอเมริกา
[ 27-01-2556 ]ให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 84
[ 24-01-2556 ]สอบสัมภาษณ์โควตาพิเศษ-บุตรเกษตรกร ประจำปี 2556
 
หน้า 85 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140