Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 29-10-2556 ]สัมมนาการวางแผนทางการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
[ 22-10-2556 ]อบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4
[ 21-10-2556 ]โครงการฝึกอบรมเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 6
[ 20-10-2556 ]พิธีตักบาตรเทโว ณ วัดสีแยกเจริญพร
[ 10-10-2556 ]การแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดย ชมรมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 09-10-2556 ]มอบใบประกาศนียบัตรแด่นิสิตแลกเปลี่ยน จากประเทศญี่ปุ่น
[ 08-10-2556 ]โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
[ 08-10-2556 ]สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556
[ 01-10-2556 ]คณะผู้บริหาร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ National Chung Hsing University
[ 24-09-2556 ]ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 23-09-2556 ]เสวนาทางวิชาการ การจัดการศัตรูพืชเพื่อผลผลิตคุณภาพ
[ 18-09-2556 ]รวมพลังใจ สานรักและผูกพัน
[ 14-09-2556 ]โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์เกษตร ประจำปี 2556
[ 03-09-2556 ]แนะแนวโครงการ Kubota Smart Farmer Camp 2013
[ 02-09-2556 ]ให้การต้อนรับคณะจาก JAAS สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
หน้า 79 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140