Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-09-2558 ]หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การจัดการโรงงานอาหารสัตว์น้ำ” หลักสูตรที่ 2 ของโครงการ “อะกริ-สคูล”
[ 25-09-2558 ]ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต นนทรีสีทอง ประจำปี 2558
[ 24-09-2558 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย-ภาควิชาพีชสวน
[ 24-09-2558 ]ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 58 มก.กพส.
[ 24-09-2558 ]ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย มิยาซากิ เข้าศึกษาดูงาน
[ 23-09-2558 ]ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
[ 23-09-2558 ]โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานปฏิบัติการชีววิทยาและเปิดทัศน์แห่งการเรียนรู้
[ 22-09-2558 ]กว. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี” ในงาน Thailand Industry Expo 2015
[ 19-09-2558 ]โครงการมองโลกกว้างกับพี่เกษตร
[ 18-09-2558 ]นิสิตรับมอบทุนการศึกษาจาก ผู้แทน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
[ 16-09-2558 ]โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
[ 12-09-2558 ]ร่วมกิจกรรม โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558
[ 11-09-2558 ]ร่วมงาน “รวงทอง...ลาทุ่ง’58”
[ 09-09-2558 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก Hokkaido University เข้าศึกษาดูงาน
[ 08-09-2558 ]รวมพลังใจ สานรักและผูกพัน ผู้เกษียณอายุราชการ 58
 
หน้า 76 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140