Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนสงวนหญิง
[ 10-09-2563 ]การประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ในพื้นที่ เขต 2
[ 10-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
[ 27-08-2563 ]นิสิตคณะฯ รับรางวัลบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ประเภทยุวเกษตรกร ปี 2563
[ 25-08-2563 ]บรรยาย เรื่อง หลักการตลาดและการทำธุรกิจสินค้าเกษตร-พฤติกรรมผูบริโภค
[ 21-08-2563 ]วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เข้าศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธ์ุโคเนื้อพันธ์ุกำแพงแสน
[ 19-08-2563 ]บริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบเงินสบทบ กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์
[ 11-08-2563 ]ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ และ โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2563
[ 08-08-2563 ]โครงการ “สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา)”
[ 08-08-2563 ]รุ่นพี่ AGGIE 71 ได้ทำป้าย “ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน” มาเปลี่ยนแทนป้ายเก่าที่ชำรุด
[ 07-08-2563 ]ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มก.
[ 07-08-2563 ]พิธีมอบเกียรติบัตรผู้แทนนิสิตคณะฯ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจฯ
[ 05-08-2563 ]รับการตรวจประเมินมาตรฐานแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล
[ 03-08-2563 ]คณบดีร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
[ 02-08-2563 ]โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ประจำปี 2563
 
หน้า 7 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140