Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 22-04-2559 ]ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
[ 22-04-2559 ]มอบแจกันดอกไม้วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 21-04-2559 ]ร่วมการถ่ายทำวีดิทัศน์แนะนำวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 21-04-2559 ]อาจารย์และนิสิต คณะวนศาสตร์ บางเขน ดูงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน
[ 21-04-2559 ]อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรฯ รุ่นที่ 2
[ 20-04-2559 ]โครงการฝึกอบรมการผลิตผักปลอดภัยและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
[ 19-04-2559 ]คณบดีนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคณะเกษตร กำแพงแสน ในงาน Health Food Expo 2016 ประเทศญี่ปุ่น
[ 10-04-2559 ]โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะฯ (อบรมบุคลิกภาพ)
[ 08-04-2559 ]โครงการ “AGGIE GAME ครั้งที่ 8”
[ 08-04-2559 ]งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
[ 08-04-2559 ]นิสิตสัตวบาลช่วยกันใส่ปุ๋ยคอกต้นชมพันธุ์ทิพย์
[ 07-04-2559 ]โครงการ AGGIE ROAD ครั้งที่ 10 สงกรานต์ FESTIVAL
[ 05-04-2559 ]โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร”
[ 04-04-2559 ]เด็กและเยาวชนจากโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ของคณะ
[ 01-04-2559 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ ก"ารวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ"
 
หน้า 68 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140