Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 20-05-2559 ]โครงการฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเชิงธุรกิจ
[ 18-05-2559 ]โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
[ 18-05-2559 ]โครงการฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ “STEM EDUCATION” ปี 2559
[ 17-05-2559 ]โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่อง การเตรียมตัวต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทาง
[ 16-05-2559 ]ภาควิชาปฐพี-อบรมทรัพยากรดินกับการเกษตร เทคนิคการวิเคราะห์ดินภาคสนามแบบรวดเร็ว และการผลิตปุ๋ย
[ 13-05-2559 ]คณบดีร่วมงาน "12 ปี สร้างสรรค์ รัก และผูกพันกับ บว."
[ 11-05-2559 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
[ 08-05-2559 ]โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน-อบรมมะนาวในรองปูน
[ 04-05-2559 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 30-04-2559 ]โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
[ 28-04-2559 ]กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร
[ 27-04-2559 ]โครงการนิสิตเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2558
[ 27-04-2559 ]บริษัท มิตซูบิชิ มาฮินดร้า อะกริคัลเชอรัล แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดูงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 23-04-2559 ]งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4
[ 22-04-2559 ]“Job Fair” งานที่ใช่ กับบริษัทที่ชอบ
 
หน้า 67 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140