Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 25-01-2559 ]ไนจีเรีย เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 22-01-2559 ]ร่วมการวิพากษ์หลักสูตร วท.บ. สาขาเกษตรกลวิธาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
[ 20-01-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี
[ 18-01-2559 ]โครงการฝึกอบรมผสมเทียมโค รุ่นที่ 2/58
[ 16-01-2559 ]โครงการฝึกอบรม การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผล
[ 14-01-2559 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ.สุพรรณบุรี
[ 13-01-2559 ]โครงการฝึกอบรม เทคนิคการเพาะเลี้ยงและรวมโปรโตพลาสต์พืช
[ 10-01-2559 ]โครงการพัฒนาวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ผัก ให้แก่บุคลากร กัมพูชา"
[ 09-01-2559 ]งาน Thanya Park Kids & Family Lifestyle ครั้งที่ 3 : ฟาร์มเด็ก ฟาร์มดี สนุกเรียนรู้วิถีเกษตรกลางกรุง
[ 06-01-2559 ]โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร
[ 06-01-2559 ]โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร
[ 06-01-2559 ]นิสิตคณะ ได้รับรางวัลความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ในโครงการ “คนดีศรีเกษตร” ปี 58
[ 05-01-2559 ]อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จาก Niigata University เข้าศึกษาดูงาน
[ 05-01-2559 ]อาจารย์ประจำคณะฯ เป็นวิทยากรถ่ายทำรายการเกษตรศาสตร์นำไทย เรื่อง การทำเนยจากนมแพะ
[ 29-12-2558 ]โครงการ International Symposium for Agriculture Biotechnology
 
หน้า 64 / 99 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140