Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 08-04-2559 ]โครงการ “AGGIE GAME ครั้งที่ 8”
[ 08-04-2559 ]งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
[ 08-04-2559 ]นิสิตสัตวบาลช่วยกันใส่ปุ๋ยคอกต้นชมพันธุ์ทิพย์
[ 07-04-2559 ]โครงการ AGGIE ROAD ครั้งที่ 10 สงกรานต์ FESTIVAL
[ 05-04-2559 ]โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร”
[ 04-04-2559 ]เด็กและเยาวชนจากโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ของคณะ
[ 01-04-2559 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ ก"ารวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ"
[ 30-03-2559 ]โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
[ 29-03-2559 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
[ 28-03-2559 ]ถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์แบบอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
[ 25-03-2559 ]ถ่ายทำรายการ “วิทย์ อิน ฟู้ด” เรื่อง ถั่วเขียว
[ 25-03-2559 ]โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558
[ 25-03-2559 ]โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 17
[ 24-03-2559 ]มอบแจกันดอกไม้ วันครบรอบ 11 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
[ 17-03-2559 ]ทีมงานช่องทรูปลูกปัญญา เข้าถ่ายทำรายการ I AM ตอน อาชีพเกษตรกร
 
หน้า 61 / 99 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140