Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 16-11-2561 ]โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่”
[ 19-10-2561 ]ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านสตรีมุลลิม เข้าศึกษาดูงานด้านพืชสัตว์
[ 21-09-2561 ]บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านอ้อย
[ 20-09-2561 ]กลุ่มบริษัทน้ำตาลเข้าศึกษาดูงานด้านพันธุ์อ้อย
[ 20-09-2561 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสกัดธรรมชาติในการสร้างตำรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
[ 14-09-2561 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเทียมโค รุ่นที่ 3
[ 04-09-2561 ]คณาจารย์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 02-09-2561 ]ร่วมงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
[ 31-08-2561 ]ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนำเสนอเทคโนโลยีฯ กิจกรรม “งานวิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ชอป แชร์ แลคณะเกษตร”
[ 31-08-2561 ]คณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอ้อย กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เข้าศึกษาดูงานด้านอ้อย
[ 30-08-2561 ]บุคลากรภาควิชาเกษตรกลวิธานได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านอ้อย
[ 24-08-2561 ]โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 20-08-2561 ]ดำเนินการสรุปงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า
[ 26-07-2561 ]อบรมการผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่
[ 24-07-2561 ]คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงาน
 
หน้า 5 / 17 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140