Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 26-08-2560 ]โครงการพัฒนาบุคลากร สนง. เลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-08-2560 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Tokyo University ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 23-08-2560 ]คณาจารย์ ม.นาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการดำเนินการวิจัย
[ 22-08-2560 ]คณาจารย์คณะฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสาขาวิชาพืชศาสตร์ประจำหอการค้าเยอรมัน-ไทย
[ 22-08-2560 ]นิสิตแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร Okayama University
[ 21-08-2560 ]ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ชาวกำแพงแสนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเป็นพระราชกุศล รัชการที่ 9"
[ 20-08-2560 ]อบรมเทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียนเชิงการค้า รุ่นที่ 3
[ 20-08-2560 ]อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินในโรงเรือน รุ่นที่ 2/2560
[ 18-08-2560 ]โครงการเกษตร กำแพงแสนรวมใจถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
[ 18-08-2560 ]การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-08-2560 ]ร่วมพิธี “เกษตรตราบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560
[ 17-08-2560 ]พนักงาน จากโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 62 เข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 17-08-2560 ]โรงเรียนรัชตวิทยาคมเข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 15-08-2560 ]อาจารย์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษ
[ 11-08-2560 ]ร่วมงานปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
หน้า 49 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140