Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 15-09-2560 ]University of tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 15-09-2560 ]ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
[ 13-09-2560 ]บรรยายพิเศษด้านการวิจัย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 13-09-2560 ]นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เข้าดูงาน
[ 11-09-2560 ]โครงการ "การจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ"
[ 11-09-2560 ]นิสิตได้รับรางวัล “Best Presentation Award” จากโครงการ Model UN conference 2017
[ 08-09-2560 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
[ 08-09-2560 ]ร่วมแจกพืชพันธุ์ดีของมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
[ 07-09-2560 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 06-09-2560 ]โครงการ “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
[ 01-09-2560 ]สัมมนาวิชาการ "โอกาสและความท้าทาย อาหารสัตว์ไทย 4.0" และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
[ 31-08-2560 ]บรรยายพิเศษด้านการวิจัย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก China Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ 30-08-2560 ]โครงการอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อหมูเพื่อเพิ่มมูลค่า
[ 29-08-2560 ]ต้อนรับนายกสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา และผู้บริหาร มก. ในการเข้าเยี่ยมชมและประชุมปรึกษา
[ 26-08-2560 ]ร่วมโครงการ มก. กพส. ปลูกป่า 100 ไร่เทิดพระเกียรติ ร.10
 
หน้า 48 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140