Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 09-06-2559 ]คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ได้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ปุ๋ยสั่งตัด...ทำเองไม่ยาก” ลง นสพ.ไทยรัฐ
[ 07-06-2559 ]ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา และ กรรมการสภา มก. และร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์คณะฯ
[ 06-06-2559 ]บรษัท โตโยต้า (ประเทศญี่ปุ่น) เข้าหารือความร่วมมือการวิจัยด้านอ้อยกับภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 06-06-2559 ]โครงการฝึกอบรมผสมเทียมสุกรขั้นสูง
[ 02-06-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกล้วยไม้ในทุกมิติ
[ 02-06-2559 ]แอฟริกาเข้าพบ คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และเยี่ยมชมคณะ
[ 02-06-2559 ]อบรมการผสมเทียมสุกรขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 101
[ 30-05-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะเนื้อแบบครบวงจรฯ
[ 26-05-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
[ 25-05-2559 ]ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เข้ารับคำปรึกษาเรื่องเครื่องจักรกลเกษตรในการเพาะปลูกพืช กว.
[ 25-05-2559 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ร่วมหารือการจัดงาน Thailand Tractor and machinery 2016
[ 24-05-2559 ]อาจารย์และนิสิตศึกษาดูงานด้านกล้องจุลทรรศน์และวิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์
[ 24-05-2559 ]เกษตรกรชาวเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน เครื่องจักรกลการเกษตร กว.
[ 24-05-2559 ]สัมมนาบุคลากรใหม่ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 24-05-2559 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 42
 
หน้า 47 / 88 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140