Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 11-12-2560 ]ผู้บริหาร อบต. สิงหนาท เข้าหารือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
[ 10-12-2560 ]งานประกวดโคเนื้อ ครั้งที่ 27
[ 08-12-2560 ]การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคบรรยาย ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ'14
[ 08-12-2560 ]เสวนาวิชาการสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
[ 08-12-2560 ]เสวนาวิชาการสาขาส่งเสริมการเกษตร เรื่อง “เกษตรไทย 4.0 เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิถี เกษตรไทย”
[ 08-12-2560 ]การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาส่งเสริมการเกษตร ภาคบรรยาย ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ'14
[ 07-12-2560 ]งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)
[ 07-12-2560 ]งานประมูลสุกรพันธุ์ รุ่นที่ 43
[ 07-12-2560 ]การแข่งขันคล้องโค
[ 07-12-2560 ]พิธีเปิดการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
[ 07-12-2560 ]การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
[ 07-12-2560 ]การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ ภาคบรรยาย ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท
[ 07-12-2560 ]ค่ายนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION
[ 06-12-2560 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ม.ปลาย ในหัวข้อ “เกษตรไทย ก้าวไกล Thailand 4.0”
[ 06-12-2560 ]การประกวดจัดสวนถาดในภาชนะ (สวนชื้น) ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ”
 
หน้า 44 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140